آنالیز جریان ثابت و ناپایدار در توربین شعاعی

شبيه سازي جريان پايدار و گذرا از طريق اجزاي توربين شعاعي با دو ورودي ، بينش خوبي نسبت  با ساختارهاي پيچيده جريان  هوا را بوجود مي اورد. در مرحله اول، نفوذ زبانه توسط فاشر كم از سيال ورودي  به روتور با زاويه  600   به تصوير كشيده شده است. در مرحله دوم منطقه بين فضا توسط تلفات ، با توجه به اختلاط مشخص بين جريان كفي و توپي در تقسيم جريان وجود دارد. تجزيه و تحليل طيفي نوسانات فشار در دوره تناوبي فضاي زمان براي مورد شبيه سازي گذرا، هردو حالبت جريان ضربان دار و غير ضربان دار در ورودي نشان داده شده است. همچنين حالت  فضا و سرعت چرخشي و دامنه مشخص اين ناپايداري ها تعيين مي شود. پره و تعاملات روتور به وضوح از طريق شرايط روتور و زبانه و اثرات بالقوه  ارائه شده است. در مورد تجزيه و تحليل جريان ضربان دار مي توان گفت كه تسلط بر فركانس پالس زماني بوده و تقسيم عددي بر مضرب BPF بوده و تعامل  بين زبان ه وپره به نظر مي رسد كه غالبتر است. براي پذيرش نابرابري مختلف، تجزيه و تحليل طيفي نوسانات  فشار در درون فضا ثبت شده كه به نظر مي رسد همان رفتار از سيگنال هاي فضايي بدست امده از طريق ارتباط ثابت n مي باشد.