شرکت شفای ساری

  • چیلر اتیلن گلیکول به ظرفیت: 120 تن
  • چهار دستگاه چيلر آب خنک به ظرفيت كل: 2270 تن