شرکت داروسازی فارمد جی اسپادانا

  • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 301 تن
  • دو دستگاه کندانسینگ يونيت هوارسان
  • 34 دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف