موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

  • دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 40 تن