داروسازی فارابی

  • دو دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت هوادهی: 5,000 M³/Hr
  • سه دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 290,000 Btu/Hr
  • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف