شرکت داروسازی بهستان تولید

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 6,800 M3/hr