بنیاد امور بیماریهای خاص

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 26,000 M3/hr
  • يک دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: 26,350 M3/hr
  • يک دستگاه هوارسان ايرواشر به ظرفيت هوادهی: 32,300 M3/hr