مجتمع تولید بیوتکنولوژی شفای ساری

  • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف