شرکت داروسازی گل دارو

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 18,800 M3/hr