صدا و سيمای اروميه

  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 60 تن
  • چهار دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف