مخابرات قزوین (شرکت گسترش سازه حمید)

  • شش دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف