مخابرات خراسان جنوبی

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 25,500 M3/hr