وزارت دفاع

  • دو دستگاه کندانسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت كل: 117 تن