سازمان صنایع دفاع

  • 45 دستگاه هوارسان با ظرفيت های مختلف
  • 50 دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت های مختلف
  •