سازمان صنایع هوا فضا

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 22,100 M3/hr