شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

  • 76 دستگاه فن کویل زمینی به ظرفیت های مختلف
  • يک دستگاه چيلر هواخنک به ظرفيت: 100 تن