هنرستان فنی چرخ کار

  • هشت دستگاه یونیت هیتر به ظرفیت: 86700 Btu/Hr