اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

  • پنج دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف - قرارداد 1
  • هفت دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف - قرارداد 2