اداره پست استان خراسان شمالی

  • سه دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف