پروژه ساختمان فتا

  • هفت دستگاه هواساز به ظرفيت هوادهی مختلف