شركت فرآب

  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت كل: 185 تن