برق منطقه ای خوزستان

  • 35 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف