سازه پایدار قرن- نیروی انتظامی

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 4,704 M3/hr