نمايشگاه بين المللی چابهار

  • چهار دستگاه پكيج به ظرفيت كل: 120 تن