ساختمان پزشكان افريقا

  • یک دستگاه چيلر به ظرفيت: 106 تن