شركت توسعه و عمران نايين

  • دو دستگاه برج خنك كننده به ظرفيت كل: 185 تن
  • 11 دستگاه هوارسان ظرفيت هوادهی كل: M3/hr 68,000