شركت ساختمانی شمشه

  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 165 تن