شرکت ساختمانی عمران سریر

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 26,000 M3/hr