شركت اسپيدز

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 40,800 M3/hr