پروژه مسکونی آرمیتاژ

چهار دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 180 تن