هواپیمایی آسمان

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 35,000 M³/hr
  • فن کویل کاستی چهارطرفه به ظرفیت های مختلف - هواپیمایی آسمان مشهد