فرودگاه لامرد

  • دو دستگاه چیلر هواخنک هر کدام به ظرفیت: 180 تن