انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل

  • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 170 تن