پارس خودرو

  • چهاردستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 470 تن
  • یک دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت: 150 تن
  • یک دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 46,750 M3/hr
  • سه دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 26,000 M3/hr