صندوق عمران و موقوفات خراسان رضوی

  • شش دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف