مسجد جمكران

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 11,900 M3/hr