مسجد امام حسن عسگری(ع)

  • چهار دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف