کمیته امداد امام خمینی(ره)

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت های هوادهی مختلف