شرکت خودرو سازی زامیاد

  • دو دستگاه چیلر به ظرفیت های مختلف
  • 45 دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفيت هوادهی مختلف