سایپا

  • دو دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت: 20 تن
  • 12 دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف