داروسازی امین

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 24,000 M3/hr
  • يک دستگاه هوارسان هايژنيک به ظرفيت: M3/hr 5,000
  • یک دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت: 1,765 M3/hr