پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

  • دو دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 300 تن