پتروشيمی امير كبير

  • سه دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفيت كل: 184 تن
  • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت : 240 تن
  • سه دستگاه کندانسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت كل: 301 تن
  • یک دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت : 31 تن
  • دو دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 18 تن
  • چهار دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف