داروسازی رها

  • 15 دستگاه هوارسان هایژنیک مجهز به بازیافت انرژی به ظرفیت هوادهی مختلف
  • 19 دستگاه هوارسان هایژنیک به ظرفیت هوادهی مختلف
  • سه دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی مختلف