صنايع شيميايی پارچين

  • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 125 تن