شركت نفت

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 17,000 M3/hr