توسعه نفت و گاز محمدیان

  • پنج دستگاه هوارسان افقی
  • دو دستگاه هوارسان ایرواشر