شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات

  • سه دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت: 50 تن
  • یک دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 5 تن