مجتمع فولاد گیلان

  • پنج دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی مختلف