مجتمع صنایع قائم الرضا

  • چهار دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف